การบำรุงดูแลเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สำนักงาน

อัพเดดล่าสุด 26/05/2022

         เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานทั้ง โต๊ะทำงาน โต๊ะทำงานกลุ่ม โต๊ะทำงานมีลิ้นชัก เก้าอี้สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร หรือชั้นวางของวางเอกสาร ล้วนเป็นอุปกรณ์สำคัญที่องค์กร สำนักงาน หรือห้องทำงานส่วนตัวจะต้องมีไว้เพราะเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ที่ช่วยให้การปฏิบัติงานเกิดความสะดวกรวดเร็ว มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การดูแลรักษาอย่างถูกวิธีและเป็นระบบจึงช่วยยืดอายุการใช้งานได้เป็นอย่างดี

 

เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สำนักงาน มีอะไรบ้าง

          อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานหรือเฟอร์นิเจอร์สำนักงานที่ห้องทำงานหรือออฟฟิศทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่จะขาดไม่ได้เลย ก็คือโต๊ะทำงานหากเป็นองค์กรขนาดใหญ่ก็อาจจะต้องมีโต๊ะประชุม โต๊ะทำงานกลุ่ม แต่โดยหลัก ๆไม่ว่าจะเป็นห้องทำงานขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่จะต้องมีได้แก่ โต๊ะทำงานมีลิ้นชัก และโต๊ะคอมพิวเตอร์ ตู้เก็บเอกสาร เฟอร์นิเจอร์สำหรับรับแขก เป็นต้น

หลักการพิจารณาเลือกเครื่องใช้สำนักงาน

        1. ความสำคัญและจำเป็นสำหรับการใช้งา

หลักการพิจารณาเลือกเครื่องใช้สำนักงานในข้อนี้ เป็นการพิจารณาถึงความจำเป็นต้องใช้เพราะเหตุใดจึงจำเป็นต้องใช้ ซึ่งจะทำให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการใช้เครื่องใช้สำนักงานประเภทนั้น ๆเช่น ต้องการโต๊ะทำงานที่สามารถจัดเก็บสิ่งของจัดเก็บเอกสารได้ด้วย โต๊ะทำงานมีลิ้นชักก็จะเหมาะสมกับความต้องการ หรือต้องการโต๊ะทำงานที่ช่วยประหยัดพื้นที่ โต๊ะทำงานแบบเปิดโล่งหรือโต๊ะทำงานติดผนัง ตอบโจทย์ได้ดีที่สุด

       2. พิจารณาเลือกเครื่องใช้สำนักงาน จากลักษณะงาน

ลักษณะของงานแต่ละประเภท เหมาะกับเครื่องใช้สำนักงานที่แตกต่างกัน แม้บางอย่างจะสามารถใช้งานร่วมกันได้ แต่การทำงานอาจมีประสิทธิภาพแตกต่างกัน เช่น การเลือกโต๊ะทำงานแบบหน้ากว้างเพื่อใช้ทำงานด้านเอกสารและใช้วางคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะได้ด้วยอาจไม่สะดวกสบายและเหมาะกับลักษณะการทำงาน เหมือนกับการเลือกซื้อโต๊ะทำงานเดี่ยวและเลือกซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมาสำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ

       3. พิจารณาเลือกเครื่องใช้สำนักงาน จากความต้องการของบุคลากร

บุคลากรในองค์กร คือผู้ปฏิบัติงานหรือทำหน้าที่ต่าง ๆ บางครั้งการเลือกเครื่องใช้สำนักงานสำหรับองค์กร ก็ต้องพิจารณาจากความต้องการของผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญเพราะความถนัดและคุ้นเคยกับใช้อุปกรณ์นั้น ๆ สามารถลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานทำให้พัฒนางานได้ตามความสามารถของบุคลากร

        4. พิจารณาเลือกเครื่องใช้สำนักงาน ตามงบประมาณที่ต้องการ

การเลือกใช้เครื่องใช้สำนักงานแต่ละประเภท ย่อมทำให้องค์กรมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น การเลือกซื้อเครื่องใช้สำนักงาน จึงนอกจากจะต้องพิจารณาจากรูปแบบ วัสดุและคุณภาพของอุปกรณ์เหล่านั้นแล้ว ในบางครั้งยังต้องพิจารณาเลือกซื้อจากงบประมาณที่มีอยู่หรือจะต้องพิจารณาว่าเหมาะสมกับค่าใช้จ่ายหรือไม่กับผลผลิตจากการใช้เครื่องใช้สำนักงานเหล่านั้นอุปกรณ์สำนักงานบางอย่างมีหลายทางเลือก เช่น

              - การซื้อขาด เช่น การซื้อคอมพิวเตอร์ แบบตั้งโต๊ะ การซื้อขาดอาจทำให้เสียค่าใช้จ่ายสูง มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน แต่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงระหว่างการใช้งานด้วย

              - กรณีเดียวกัน การเช่า ทำให้เสียค่าใช้จ่ายต่ำ สามารถได้เครื่องมาใช้ตามความต้องการ ไม่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการซ่อมบำรุง แต่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเหล่านั้น

              - กรณีการเช่าซื้อ เหมาะกับเครื่องใช้สำนักงานที่มีราคาแพง และการเช่าซื้อถือเป็นทางเลือกให้องค์กรหรือหน่วยงานมีเครื่องใช้สำนักงานโดยการผ่อนชำระเป็นงวด ๆ

        5. พิจารณาเลือกซื้อเครื่องใช้สำนักงาน จากประโยชน์ที่ได้รับ

                หลักการพิจารณาเลือกซื้อเครื่องใช้สำนักงานจากประโยชน์ที่ได้รับ เนื่องจากปัจจุบันมีเครื่องใช้สำนักงาน ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งการนำมาใช้ยังช่วยให้องค์กรหรือหน่วยงานได้รับความรวดเร็วสะดวกสบาย ประหยัด และมีประสิทธิภาพจากการใช้เครื่องใช้สำนักงานเหล่านั้น

 

การบำรุงรักษาเครื่องใช้สำนักงาน อย่างเป็นระบบ

             การบำรุงและรักษาเครื่องใช้สำนักงานมีความสำคัญยิ่งสำหรับบุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้เครื่องใช้สำนักงานจะต้องทำหน้าที่ควบคุมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงด้วยดังนั้นการบำรุงดูแลเครื่องใช้สำนักงานอย่างเป็นระบบ จึงสำคัญและจำเป็น ซึ่งทำได้ ดังนี้

            1. การติดตั้งอยู่ในทำเลหรือสถานที่ที่เหมาะสม เช่น เครื่องใช้สำนักงานที่ใช้งานติดต่อกันเป็นเวลานาน เครื่องมักเกิดความร้อน เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร หรือคอมพิวเตอร์ตำแหน่งที่ตั้งโต๊ะทำงานควรอยู่ในอุณหภูมิที่เย็น ปราศจากฝุ่นละออง

            2. ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องกับผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้ หรือศึกษาคู่มือการใช้เครื่องใช้สำนักงานแต่ละประเภทอย่างละเอียดเพื่อทำความเข้าใจที่จะปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดควรศึกษาวิธีการใช้เครื่องใช้แต่ละประเภทให้เข้าใจอย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดประสิทธิผลของการใช้งานอย่างแท้จริง

            3. มีการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือ หรือให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องประเภทนั้น ๆ และต้องได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานเหล่านั้นเพื่อให้เกิดประสบการณ์ก่อนที่นำไปปฏิบัติงานต่อไป

            4. รู้วิธีการบำรุงรักษาเครื่อง และปฏิบัติตามข้อแนะนำที่ให้ไว้ในคู่มือการใช้ หมั่นทำความสะอาดและตรวจสอบความเรียบร้อยอย่างสม่ำเสมอทั้งก่อนและหลังการใช้งาน

            5. หมั่นตรวจสอบความเรียบร้อยของเครื่องมือเครื่องใช้อย่างสม่ำเสมอ

            6. ใช้งานตามวัตถุประสงค์ เครื่องใช้สำนักงานแต่ละประเภทมีความเหมาะสมกับงานที่แตกต่างกัน เช่น โต๊ะคอมพิวเตอร์ เหมาะสำหรับการใช้กับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะไม่เหมาะกับการใช้กับโต๊ะทำงานทั่วไป ต่างจากโน้ตบุคที่สามารถใช้กับโต๊ะทำงานหรือโต๊ะคอมพิวเตอร์ได้

            7. การเก็บรักษา หลังจากใช้เครื่องใช้สำนักงานในแต่ละวันเรียบร้อยแล้ว ควรเก็บรักษาอย่างถูกวิธี นอกจากยืดอายุการใช้งานยังป้องกันความเสียหายจากอุบัติเหตุต่าง ๆ ได้ด้วย

              การรับรู้วิธีบำรุงดูแลเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สำนักงานอย่างเป็นระบบนอกจากเป็นการดูแลรักษาอุปกรณ์ของใช้สำนักงาน เช่น โต๊ะทำงาน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครื่องมือช่างต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีแล้ว ยังสามารถยืดอายุการใช้งานและประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอีกด้วย

 

แท็ก :

บทความอื่นๆ

 komdej007@gmail.com  โต๊ะประชุม เลือกอย่างไรให้ใช้งานได้อเนกประสงค์
โต๊ะประชุม เลือกอย่างไรให้ใช้งานได้อเนกประสงค์

การจัดโต๊ะประชุมนอกจากการเลือกโต๊ะประชุมสวย ๆ และจัดรูปแบบตามความเหมาะสมของงานแล้ว ลักษณะการจัดโต๊ะประชุมให้มีความน่าสนใจยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรอีกด้วย

6 เคล็ดลับ ทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ให้ดูใหม่อยู่เสมอ
6 เคล็ดลับ ทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ให้ดูใหม่อยู่เสมอ

การดูแลรักษาความสะอาดให้แลดูใหม่อยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์มือสอง ของมือสอง หรือของตกแต่งใหม่ ๆ นอกจากช่วยยืดอายุการใช้งานยังทำให้บรรยากาศภายในสะอาด และดูเป็นระเบียบ

แนะนำ 10 ร้านเฟอร์นิเจอร์ราคาถูกในจังหวัดจันทบุรี
แนะนำ 10 ร้านเฟอร์นิเจอร์ราคาถูกในจังหวัดจันทบุรี

แนะนำร้านเฟอร์นิเจอร์ประจำอำเภอต่างๆในจังหวัดจันทบุรีกันซึ่งร้านเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่ผู้เขียนได้นำมาเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจนี้ล้วนแล้วแต่เป็นร้านที่จำหน่าย เฟอร์นิเจอร์ประจำสำนักงาน มีทั้งเฟอร์นิเจอร์ประจำสำนักงานขนาดเล็กและขนาดใหญ่ทุกประเภท

ไอเดีย แต่งร้าน แต่งบ้าน ด้วย ชั้นวางของมือสอง
ไอเดีย แต่งร้าน แต่งบ้าน ด้วย ชั้นวางของมือสอง

ไอเดียสำหรับคนที่ชื่นชอบของตกแต่งมือสอง ชั้นวางของมือสองหรือประเภทชั้นวางของเหล็กฉาก เพื่อใช้ในห้องเก็บของหรือร้านค้าต่าง ๆสามารถทำได้ไม่ยาก